REGULAMIN

REGULAMIN I KANCLERZ ZABRZE PÓŁMARATON 11.11.2018 na 100 lecie Niepodległości

1. Organizator

Leśne Run – Qteam
 Group
nr tel do Organizatora 609 936 669

Termin i miejsce:

●  Start przy parkingu M1 Zabrze przy ul. pl. Szkubacza 1

●  Termin: 11.11.2018

Program:
10.11.2018 od 10:00-20:00 Biuro Zawodów
 11.11.2018
08:00-10:00 Biuro Zawodów
10:00-10:45 Bieg Dla dzieci
11:00-13:30 Bieg Główny: Start Pół i Ćwierćmaratonu 
 13:30-14:00 Dekoracja

Warunki uczestnictwa:

●  w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi się do biegu

przy pomocy formularza zgłoszeniowego oraz wniesie opłatę startową

●  Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegów terenowych stwierdzony

własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeniowej w biurze imprezy;

●  do Biegu Głównego dopuszczeni będą zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia

●  Uczestnicy, którzy rocznikowo mają 16 lat, ale faktycznie ich nie ukończyli mogą brać

udział w Biegu Młodzieżowym.

●  Istnieje możliwość uczestnictwa osób w wieku poniżej 16 roku życia, wystarczy dodatkowa informacja dla organizatora

●  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu Leśne Run oraz dokumentowania zawodów.

●  w biegu dziecięcym biorą udział tylko i wyłącznie dzieci pod opieką dorosłych

4. Zgłoszenia:

●  w biegu dziecięcym biorą udział tylko i wyłącznie dzieci pod opieką dorosłych

●  zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na

stronie internetowej http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy

●  zgłoszenia można również dokonać w dzień zawodów

●  wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas

weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

●  opłatę w wysokości

należy uiszczać online przez system zapisów lub na konto organizatora: 54 1090 2024 0000 0001 1469 8496 (BZWBK) w treści wpisując:
IZP_imię + nazwisko

●  opłata za bieg dziecięcy wynosi 50% kwoty wpisowego na bieg główny

5. Trasa i dystans:

●  trasa biegu prowadzi po terenach mieszanych zarówno asfaltem jak i drogami leśnymi

po pętlach 10,55 km

●  Dystans biegu:

a) Dorośli

21 097 km (limit czasu 3 godziny)

10 549m (limit czasu 3 godziny)

10 549m (limit czasu 3 godziny) NW

b) Dzieci (podział na kategorie w zależności od frekwencji)

Młodsze 200 m

Starsze 400 m

6. Pomiar czasu i oznakowanie trasy:

●  podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa,

którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym wraz z numerem

●  Trasa imprezy oznakowana jest w następujący sposób:

a)  od startu do mety strzałkami;

b)  na skrzyżowaniach dróg taśmą sygnalizacyjną;

50 zł

do końca czerwca

60 zł

do końca sierpnia

70 zł

do końca październila

80 zł

do 7 listopada

100 zł

w dniu imprezy

7. Klasyfikacja indywidualna na każdym biegu:

Kat. K/M 60 – 60+ lat Kat. K/M 50 – 50-59lat Kat. K/M 40 – 40-49 Kat. K/M 30 – 30-39lat Kat. K/M 20 – 16-29lat Open K, Open M

Dodatkowe klasyfikacje: – NIGHT RUNNERS
– NAJLEPSZY ZABRZANIN

8. Nagrody:
Dyplomy oraz Puchary za zwycięstwo w kategoriach wiekowych oraz za pierwsze trzy miejsca w kategoriach OPEN K I M Nagrody rzeczowe w miarę możliwości sponsorskich

10. Świadczenia w ramach wpisowego:
W ramach opłaty wpisowej uczestnik otrzymuje:

●  numer startowy a na jego podstawie możliwość startu w biegu;

●  elektroniczny pomiar czasu na oznakowanej trasie (wcześniej wspólna rozgrzewka);

●  możliwość skorzystania z bufetu na mecie biegu w postaci wody oraz posiłku

●  pamiątkowy medal

●  profesjonalną opiekę medyczną;

●  udział w losowaniu nagród po biegu;

●  możliwość skorzystania z parkingu, szatni, toalety oraz depozytu;

●  więcej wraz z napływem świadczeń sponsorskich.

●  opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;

●  koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;

●  koszty organizacji pokrywają organizatorzy;

11. Przepisy bezpieczeństwa

●  Wszyscy zawodnicy, widzowie i inne osoby trzecie zobowiązane są do podporządkowania komunikatom i poleceniom wydawanym przez osoby upoważnione do tego;

●  O zaistnieniu wypadku lub szkody należy zgłaszać niezwłocznie w pierwszej kolejności personelowi Medycznemu, a następnie Organizatorowi Zawodnicy jak i osoby trzecie których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, będą wypraszani z terenu imprezy;

●  Zarówno zawodnicy jak i osoby trzecie, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z tras biegowych innym zawodnikom, widzom, organizatorom będą wypraszani z terenu imprezy;

●  Chodzenie po trasie przez osoby trzecie jest surowo zabronione.

●  Przekraczanie trasy w miejscach do tego nie wyznaczonych jest surowo zabronione;

●  Wszelkie uszkodzenia tras biegowych należy natychmiast zgłaszać do Biura Imprezy,

pracowników technicznych imprezy, bądź bezpośrednio do Koordynatora imprezy.

●  Udział w zawodach jest dobrowolny, wszelkie przejawy przymusu powinny być zgłaszane do Biura Imprezy lub Koordynatora imprezy;

●  Jeżeli uczestnik uważa że start w zawodach jest zbyt niebezpieczny ze względu na zbyt trudny poziom tras biegowych, wady konstrukcyjne elementów na trasie, złych warunków atmosferycznych lub innych powinien to zgłosić w Biurze Imprezy lub Koordynatorowi imprezy;

Zabrania się zawodnikom, widzom i innym osobom trzecim:

●  przebudowy tras biegowych i infrastruktury towarzyszącej bez zgody Koordynatora

imprezy;

●  słuchania głośnej muzyki;

●  palenia tytoniu, rozniecania ognia;

●  wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek;

●  wprowadzania psów;

●  gry w piłkę i uprawiania sportów które mogą zagrozić w jakikolwiek stopniu

zawodnikom, widzom bądź organizatorom;

●  rzucania wszelkimi przedmiotami;

●  wnoszenia przedmiotów na teren imprezy mogących stworzyć zagrożenie dla

zawodników, widzów, organizatorów;

●  zaśmiecania terenu imprezy;

●  wjazdu na trasę biegu pojazdami bez odrębnego zezwolenia;

12. Postanowienia końcowe:

●  We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tymi przepisami będzie decydował Koordynator imprezy;

●  Niestawienie się na start w wyznaczonym czasie będzie się równało z dyskwalifikacją;

●  Zawodnicy startują z numerami startowymi oraz chipami otrzymanymi od

Organizatora, które należy trwale przymocować na okryciu wierzchnim (obowiązuje również podczas treningów). W przypadku zagubienia numeru startowego uczestnik jest zobowiązany do dodatkowej opłaty za wydanie nowego numeru.

●  Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania biegu;

●  Podczas biegu należy ściśle trzymać się wyznaczonej trasy;

●  Wszelkie skracanie trasy jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika;

●  W przypadku wypadnięcia z trasy należy rozpocząć dalszy bieg z punktu, z którego

nastąpiło przerwanie wyznaczonej trasy;

●  Uczestnicy nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób

niesportowy;

●  Uczestnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu;

●  Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie imprezy;

●  Trasa nie będzie zamknięta dla ruchu pieszego;

●  Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

●  organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz cenne rzeczy

pozostawione w depozycie

●  młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

Reklamy
Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close